Capital United


Capital United tập trung vào các giao dịch xuyên biên giới, đại diện cho công dân nước ngoài đang tìm kiếm các quỹ đầu tư Mỹ để đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp vào các dự án bất động sản tại Hoa Kỳ. Capital United cũng đại diện cho các công ty đầu tư Hoa Kỳ theo đuổi các giao dịch đầu tư vào các dự án bất động sản đơn lẽ nước ngoài. Thị trường châu Á, đặc biệt là Việt Nam, là trọng tâm, chuyên môn và nguồn nhân lực của chúng tôi.

Capital United cũng là đơn vị tiên phong trong việc thiết lập Thị trường Tái triển khai EB-5, hợp tác với NES Financial và Greystone.

NES FINANCIAL | CAPITAL UNITED | GREYSTONE